İSTANBUL ARABULUCULUK TAHKİM VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ

Kişisel Veri Koruma Açıklaması ve Aydınlatma Metni

İSTANBUL ARABULUCULUK TAHKİM VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ (Bundan sonra kısaca ADİSTAM” olarak anılacaktır) olarak kişisel verilerinizin ve özel bilgilerinizin korunmasına önem veriyoruz. Bu nedenle, ADİSTAM’ı ziyaret eden, ADİSTAM’a başvuru yapan ve ADİSTAM ile kişisel verilerin paylaşılması noktasında ilişki kuran şahıslara ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (“KVKK”) uygun olarak işlenerek muhafaza edilmesi hususunda gereken bütün gayret ve özeni gösteriyoruz. Veri Sorumlusu sıfatıyla ADİSTAM, kişisel verilerinizle ilgili bütün işlemlerde verilerinizin korunması için gereken idari ve teknik tedbirleri almakta, KVKK doğrultusunda, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan şartlarda ve mevzuatta öngörülen sınırlar dahilinde işlemektedir.

İnternet sitemizin ziyaret edilmesi sırasında, ADİSTAM’a başvuru yapıldığında ve iletişim formu doldurulduğunda kaydedilen kişisel bilgiler Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin mevzuat gereğince işlenmektedir. Kişisel verilerin tarafımızca işlenmesi hakkında internet sayfamızda bulabileceğiniz Gizlilik Politikamızı inceleyebilirsiniz. Ancak önemle belirtelim ki, ADİSTAM, internet sitemizde, varsa, yapılan yönlendirmelerdeki diğer internet sitelerindeki veri güvenliği konusunda bir garanti sunmamaktadır. Bu konuda ilgili sayfanın veri güvenliği ile ilgili politikasını kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak amacıyla dikkatlice incelemeniz tavsiye edilir.

1. Hukuki Nitelik ve Kapsam

KVKK’nın 10’uncu maddesi, verileri işlenen kimselerin onayları alınırken kendilerinin aydınlatılmasını istemiştir. “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” olarak adlandırılmış olan bu madde uyarınca ADİSTAM işbu metin ile söz konusu sorumluluğunu yerine getirmektedir.

KVKK hükümlerine göre ADİSTAM, “Veri Sorumlusu”dur. Bu çerçevede, veri sahiplerinin veri sorumlusunun kimliği, kişisel veri işleme amaçları, kişisel verilerin aktarıldığı kişiler ve aktarılma amaçları, kişisel verilerin toplanmasının hukuki sebepleri, kimlere aktarılabileceği ve yöntemleri, kişisel veri sahibinin veri sorumlusuna yönelteceği güncelleme, silinme ya da anonimleştirme gibi KVKK’nın 11’inci maddesinde sayılan hakları konusunda bilgilendirilmesi yükümlülüğü veri sorumlusuna yüklenmiştir.

2. Veri Sorumlusunun Kimliği

KVKK’nın 3’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının (ı) bendinde veri sorumlusu, “Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler” olarak tanımlanmıştır. Bu çerçevede veri sorumlusu, internet sayfasını ziyaret ettiğiniz ADİSTAM’dır. Adres İstanbul Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi, veri sorumlusu sıfatıyla işlem görmekte olan ADİSTAM’ın bir faaliyetidir.

İSTANBUL ARABULUCULUK TAHKİM VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ

Mersis No: 481101922900001

3. Veri İşleyen

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi KVKK m. 3’te “Veri İşleyen” olarak tanımlanmıştır.

4. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz KVKK’daki ilkeler doğrultusunda;

 1. ADİSTAM tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmeniz, gelecekte sunulacak hizmetlerden haberdar olabilmeniz ve gerektiğinde sizi aydınlatmak;
 2. ADİSTAM tarafından sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılması, müşterilerimizin ihtiyaçları, beğenileri ve kullanım alışkanlıklarına göre özelleştirilerek sunumu ve önerilmesi;
 3. İnsan kaynakları politikalarımızın en iyi şekilde planlanması ve uygulanması; ticari ortaklıklarımızın ve stratejilerimizin doğru olarak planlanması ve yürütülmesi; Şirketimizin ve iş ortaklarımızın hukuki, ticari ve fiziki güvenliğinin temini, Şirket kurumsal işleyişinin sağlanması, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri en iyi şekilde faydalandırmak için çalışmaların yapılması;
 4. Veri güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması, veri tabanlarının oluşturulması Şirketimiz internet sitesinde sunulan hizmetlerin geliştirilmesi, Şirketimize talep ve şikayetlerini iletenler ile iletişime geçilmesi, Şirketimiz internet sitesinde oluşan hataların giderilmesi ve internet sitemizden paylaşılmış olan Gizlilik Politikası’nda yer alan hükümlerin uygunluğunun sağlanması;
 5. Şirkete ait stratejilerin belirlenmesi;

amaçlarıyla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenir.

5. Kişisel Verileri İşlemeye İlişkin İlkelerimiz

ADİSTAM olarak;
a)Kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak işlemeyi,
b)Doğru ve güncelliği sağlama gayretinde olmayı,
c) Kişisel verileri belirli, açık ve meşru amaçlar için işlemeyi,
ç) Kişisel verilerin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmasını sağlamayı,
d) Kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmeyi
ilke edindik.

6. Kişisel Verilerin İşlenme Yolları

Verileriniz, ADİSTAM’da ancak rızanız ya da kanuna uygunluk hallerinden birinin varlığı halinde tutulur ve işlenir.

KVKK’ya göre aşağıdaki hallerde açık rıza alınmasına ihtiyaç yoktur:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Zaruret-fiili imkansızlık-hayati tehlike olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olan işlemeler,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

7. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

ADİSTAM’da KVKK’ya uygun olarak toplanan ve işlenen kişisel verileriniz, sadece kişisel verilerin toplanmasına temel olan işin (örneğin, iletişim kurulması, arabuluculuk görüşmelerinin yapılması gibi) yapılabilmesi amacıyla ve Gizlilik Politikamız kapsamında, çözüm ortaklarımıza ve ifa yardımcısı konumundaki kişilere aktarılabilecektir.

8. Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, ADİSTAM tarafından verilen hizmet ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte;

KVKK madde 4, 5 ve 6’ya uygun bir şekilde, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecek, güncellenerek işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda ADİSTAM olarak sunduğumuz hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede gerçekleştirilebilmesi ve bu kapsamda ADİSTAM’ın sözleşme ve yasadan doğan yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacı ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar dahilinde de işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

9. Nasıl Koruyoruz?

ADİSTAM tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü tarafların özenle seçilmesi ve şirket içinde Gizlilik Politikamıza riayet edilmesi sağlanmaktadır.

10. Kişisel Veri Sahibinin Hakları ve Başvuru

Kişisel veri sahipleri olarak, KVKK madde 11’de sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda ADİSTAM, niteliğine göre, talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, ADİSTAM tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Ayrıca yürürlükte olan mevzuat uyarınca kişisel verilere ilişkin başvurular veri sahibinin bizzat kendisi tarafından yapılmak zorunda olduğundan başvurularınızın sadece sizlerle ilgili kısmı cevaplanacak olup, eşiniz, yakınınız ya da arkadaşınız hakkında yapılan bir başvuru kabul edilmeyecektir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri ADİSTAM tarafından internet sayfamızda duyurulan mail adresimize başvurarak kendinizle ilgili olarak;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. KVKK’nın ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

11. Başvurunun Yapılması

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, aynı kanunun 11. maddesinde belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ya da şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle, bilgi@adistamakademi.com.tr adresine ya da yazılı olarak şahsen, noter veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla iletebilirsiniz.

Başvuruda;

a) Adınız, soyadınız ve başvuru yazılı ise imzanız,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numarası, yabancı iseniz uyruğunuz, pasaport numaranız veya varsa yabancı kimlik numaranız,

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresiniz,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresiniz, telefon ve faks numaranız ve

d) Talep konunuzun bulunması gerekmektedir. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler de başvuruya eklenmelidir.